ДатаСъобщение
16.04.2018ДГС Михалково Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Широка лъка Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДЛС Кормисош Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДЛС Чепино Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Клисура Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Хисар Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Кирково Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
14.02.2018Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за планиране и контрол при разходване на средствато от фонд „Инвестиции в горите“ за „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на ЮЦДП, гр. Смолян“Изтеглете съобщението
15.11.2017Количества дървесина от Годишен план за 2018г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговциИзтеглете съобщението
10.02.2017Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните Заповед за утвърждаване на общите условия на договорите за възлагане на дейностите по чл.10, ал.1, т.4 – 14 и т. 18 от държавните предприятия и териториалните поделенияИзтеглете съобщението
23.01.2017Заповед РД 49-26/23.01.2017г. на Министъра на земеделието и храните Заповед за утвърждаване на общите условия на договорите за възлагане на добив и продажба на дървесина от държавните предприятия и териториалните поделенияИзтеглете съобщението
23.08.2016Обявление – ДГС СмилянИзтеглете съобщението
29.07.2016Констатирани нарушения в ДГС Селище.Изтеглете съобщението
01.07.2016До всички заинтересовани страни – ДГС КрумовградИзтеглете съобщението
05.09.2014Съобщение за провеждане на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане, в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – гр.СмолянИзтеглете съобщението
17.02.2014Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в Южноцентрално държавно предприятие за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.Изтеглете съобщението
28.11.2013Съобщение относно промяна в структурата на интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. СмолянИзтеглете съобщението
15.11.2013Количества дървесина от ГП за 2014г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2014год. от ТП на ЮЦДПИзтеглете съобщението
02.09.2013Съобщение за провеждане на авиоборба (пръскане с вертолет) срещу борова процесионка в горски територии – държавна собственостИзтеглете съобщението
26.08.2013Информация за проведена работна среща на тема „Предприемане на превантивни мерки за ограничаване на нападенията от гъботворка – интродукция на ентомопатогенна гъба Entomophaga maimaiga”Изтеглете съобщението