ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ0131030.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2021г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0118024.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина, включена в Обекти №№ 2120, 2121, 2122, 2123, 2124 и 2125, с ограничение по чл. 115 от ЗГВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0117924.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ01043-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на КОРЕН по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0094111.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС Крумовград92710.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01129 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Крумовград92610.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01128 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Крумовград92510.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01127 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Крумовград92410.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01126 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Крумовград92310.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01125 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Крумовград93010.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01132 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Крумовград92910.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01131 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Крумовград92810.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01130 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0038830.04.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината - Обекти №2014,  2038, 2039.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0038730.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2014-1, 2038-1, 2039-1.Виж пълна информация
ДГС Крумовград25613.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00844 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2036Виж пълна информация
ДГС Крумовград25513.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00843 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2035Виж пълна информация
ДГС Крумовград25413.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00842 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2034Виж пълна информация
ДГС Крумовград25313.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00841 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2033Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0025713.03.2020Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00845 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2037  Виж пълна информация