ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
Централно управлениеЗДС0204.09.2024Процедури по ЗДС/ППЗДСПроцедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност "Помп. ст-я Струмско", вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв.м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имотаВиж пълна информация
Централно управлениеЗДС0112.03.2024Процедури по ЗДС/ППЗДСТърг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 9 самостоятелно обособени части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Триград”Виж пълна информация
Централно управлениеЗДС0328.11.2023Процедури по ЗДС/ППЗДСПроцедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност "Помп. ст-я Струмско", вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв.м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имотаВиж пълна информация
Централно управлениеЗДС0212.07.2023Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 49360.56.284 по КККР на обл. Кюстендил, общ. Кочериново, с. Мурсалево, местност „Деве Богаз“, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 3246 кв. м, номер по предходен план: 000284, ведно с построените в него 2 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имота.Виж пълна информация
Централно управлениеЗДС0111.07.2023Процедури по ЗДС/ППЗДСПроцедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност „Помп. ст-я Струмско“, вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв. м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имота.Виж пълна информация