Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
Централно управление
04.09.2024
08.10.2024
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност "Помп. ст-я Струмско", вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв.м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имотаВиж пълна информация
ДГС Хисар
13.08.2024
Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2445 СВиж пълна информация
ДГС Славейно
09.08.2024
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2436Виж пълна информация

важна информация