първа датавтора датапредмет
28.09.2022
Товарене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесинаВиж пълна информация
08.09.2022
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2247Виж пълна информация
15.07.2022
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2242С, 2243, 2244, 2245С, 2246Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие

За нас

ТП „ДГС Славейно” – с. Славейно се намира в източната част на Западните Родопи. Обхваща югоизточните хребети на Преспенския им дял и дължината на притоците на река Арда и горните им течения.
Релефът на територията на стопанството е типичен планински стръмни и много стръмни склонове. Теренът е силно пресечен. Територията му заема североизточната част на Смолянска област.
ТП ДГС „Славейно” обхваща горите на територията на част от община Смолян и община Баните.
Съществува добра комуникационна съобщителна мрежа, както и вътрешна мобилна мрежа между служителите от Горското стопанство , което благоприятствува за правилното организиране, управление, стопанисване и опазване на горите и дивеча в района на стопанството .
Държавната собственост на горите е 22025 ха