първа датавтора датапредмет
24.03.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2301, 2303, 2315, 2318, 2320, 2321Виж пълна информация
24.03.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2333Виж пълна информация
16.02.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие

За нас

ТП „ДГС Славейно” – с. Славейно се намира в източната част на Западните Родопи. Обхваща югоизточните хребети на Преспенския им дял и дължината на притоците на река Арда и горните им течения.
Релефът на територията на стопанството е типичен планински стръмни и много стръмни склонове. Теренът е силно пресечен. Територията му заема североизточната част на Смолянска област.
ТП ДГС „Славейно” обхваща горите на територията на част от община Смолян и община Баните.
Съществува добра комуникационна съобщителна мрежа, както и вътрешна мобилна мрежа между служителите от Горското стопанство , което благоприятствува за правилното организиране, управление, стопанисване и опазване на горите и дивеча в района на стопанството .
Държавната собственост на горите е 22025 ха