ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление17.08.2021Нормативен документПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление12.03.2021Нормативен документЗАКОН за защитени територииИзтеглете документа
Централно управление12.03.2021Нормативен документЗАКОН за горитеИзтеглете документа
Централно управление26.02.2021Нормативен документЗАКОН за лечебните растенияИзтеглете документа
Централно управление16.02.2021Нормативен документЗАКОН за пчеларствотоИзтеглете документа
Централно управление16.02.2021Нормативен документЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земиИзтеглете документа
Централно управление29.09.2020Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горитеИзтеглете документа
Централно управление14.06.2020Нормативен документНАРЕДБА № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повредиИзтеглете документа
Централно управление12.11.2019Нормативен документНАРЕДБА №1 за контрола и опазването на горските територииИзтеглете документа
Централно управление20.09.2019Нормативен документЗАКОН за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление05.07.2019Нормативен документНАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и вносИзтеглете документа
Централно управление10.05.2019Нормативен документПравила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територииИзтеглете документа
Централно управление30.04.2019Нормативен документНАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственостИзтеглете документа
Централно управление29.03.2019Нормативен документНАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии (НУРВИДГТ)Изтеглете документа
Централно управление27.11.2018Нормативен документЗАКОН за биологичното разнообразиеИзтеглете документа
Централно управление02.03.2018Нормативен документНАРЕДБА №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението имИзтеглете документа
Централно управление02.03.2018Нормативен документСтроителство в горите и земите в горския фондИзтеглете документа
Централно управление29.11.2016Нормативен документНАРЕДБА №20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските картиИзтеглете документа
Централно управление07.07.2016Нормативен документУчредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.Изтеглете документа
Централно управление03.05.2016Нормативен документНАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територииИзтеглете документа