ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СМИЛЯН” и „БЪРЧЕВО” – ДГС – СМИЛЯН

В териториалния обхват на ТП ДГС – Смилян са обособени два действащи държавни горски разсадника за производство на фиданки.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СМИЛЯН” : Разсадника е с обща площ 23,564 дка и се намира на пътната артерия от с. Смилян за с. Могилица местността „Марино”, землище с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян попадащ в отдел/подотдел : 153”4” по действащ ЛУП от 2010 година. Разсадника се намира на 800 м.н.в., на равен терен, непосредствено до река Арда и разполага със собствена сграда. С цел осигуряване на напояването е открито директно водохващане с цел водовземане. Помпения агрегат и водопровод служи за доставяне на вода до напоителната стационарна поливна система на разсадника. Дейността на разсадника включва произвеждането и отглеждането на фиданки за залесяваане. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове бял бор, черен бор, и зелена дугласка. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, офика, сребролистна, едролистни и дребролистна липа, конски кестен, бреза и горскоплодни. От храстовите видове са застъпени птиче грозде, люляк, арония и др. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Златоград, ДГС – Смолян, ДГС – Широка лъка, ДГС – Хвойна, както и частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството на фиданки за залесяване, увеличаване на броя на пикирани фиданки за коледни елхи, увеличаване на производството на овощни дръвчета – ябълка, киселица, круша, облагороден дрян, лешник, орех и др., запазване и увеличаване производството на широколистни фиданки и храсти за озеленяване – птиче грозде, бреза, липа, обикновен кестен и др.

Адрес и контакти за коренспонденция: с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул.“Девети септември“ №101, п.к. 4770, отговорник на разсадника и лице за контакти – Минчо Боюклиев моб. тел.: 0885801037.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „БЪРЧЕВО” Разсадника е с обща площ 20,539 дка и се намира в землището на с.Елховец, на западния бряг на Елховска река по пътя от гр.Рудозем за с.Елховец местност „Реката”, землище с.Елховец, общ.Рудозем, обл.Смолян попадащ в отдел/подотдел: 334 „3” по действащ ЛУП от 2010 година. Разсадника се намира на 700 м.н.в., на равен терен и включен в списъка на горските разсадници с национално значение. С цел осигуряване на напояването е открито директно водохващане с цел водовземане от повърхностен източник на р. Елховска- десен приток на р.Арда. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: обикновен смърч – семенищен и пикиран, и бял бор. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Златоград, ДГС – Смолян, ДГС – Хвойна и малка продукция за частни физически и юридически лица. Голям процент от реализираните приходи са от продажба на коледни елхи. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството на фиданки за залесяване, увеличаване на броя на школите за коледни елхи, въвеждане на производството на декоративни иглолистни дървесни видове в контейнери. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес и контакти за коренспонденция: гр.Рудозем, общ.Рудозем, обл.Смолян, ул.“Захари Стоянов“ №7, п.к. 4960, отговорник на разсадника и лице за контакти – инж.Мирослав Моллов моб. тел.:0885801038.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла