ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СМИЛЯН” и „БЪРЧЕВО” – ДГС – СМИЛЯН

В териториалния обхват на ТП ДГС – Смилян са обособени два действащи държавни горски разсадника за производство на фиданки.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СМИЛЯН” : Разсадника е с обща площ 23,564 дка и се намира на пътната артерия от с. Смилян за с. Могилица местността „Марино”, землище с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян попадащ в отдел/подотдел : 153”4” по действащ ЛУП от 2010 година. Разсадника се намира на 800 м.н.в., на равен терен, непосредствено до река Арда и разполага със собствена сграда. С цел осигуряване на напояването е открито директно водохващане с цел водовземане. Помпения агрегат и водопровод служи за доставяне на вода до напоителната стационарна поливна система на разсадника. Дейността на разсадника включва произвеждането и отглеждането на фиданки за залесяваане. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове бял бор, черен бор, и зелена дугласка. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, офика, сребролистна, едролистни и дребролистна липа, конски кестен, бреза и горскоплодни. От храстовите видове са застъпени птиче грозде, люляк, арония и др. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Златоград, ДГС – Смолян, ДГС – Широка лъка, ДГС – Хвойна, както и частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството на фиданки за залесяване, увеличаване на броя на пикирани фиданки за коледни елхи, увеличаване на производството на овощни дръвчета – ябълка, киселица, круша, облагороден дрян, лешник, орех и др., запазване и увеличаване производството на широколистни фиданки и храсти за озеленяване – птиче грозде, бреза, липа, обикновен кестен и др.

Адрес и контакти за коренспонденция: с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул.“Девети септември“ №101, п.к. 4770, отговорник на разсадника и лице за контакти – Минчо Боюклиев моб. тел.: 0885801037.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „БЪРЧЕВО” Разсадника е с обща площ 20,539 дка и се намира в землището на с.Елховец, на западния бряг на Елховска река по пътя от гр.Рудозем за с.Елховец местност „Реката”, землище с.Елховец, общ.Рудозем, обл.Смолян попадащ в отдел/подотдел: 334 „3” по действащ ЛУП от 2010 година. Разсадника се намира на 700 м.н.в., на равен терен и включен в списъка на горските разсадници с национално значение. С цел осигуряване на напояването е открито директно водохващане с цел водовземане от повърхностен източник на р. Елховска- десен приток на р.Арда. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: обикновен смърч – семенищен и пикиран, и бял бор. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Златоград, ДГС – Смолян, ДГС – Хвойна и малка продукция за частни физически и юридически лица. Голям процент от реализираните приходи са от продажба на коледни елхи. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството на фиданки за залесяване, увеличаване на броя на школите за коледни елхи, въвеждане на производството на декоративни иглолистни дървесни видове в контейнери. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес и контакти за коренспонденция: гр.Рудозем, общ.Рудозем, обл.Смолян, ул.“Захари Стоянов“ №7, п.к. 4960, отговорник на разсадника и лице за контакти – инж.Мирослав Моллов моб. тел.:0885801038.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете файла