Информация за ЮЦДП

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, е регистрирано на 29 юни 2011 г., като първоначалният брой териториални поделения е 43.

Понастоящем те са 35 – 28 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства.

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. Общата площ е 869 597 ха, като държавните горски територии заемат 715 469 ха, или 82.28 на сто.

Надморската височина е между 100 м – по поречието на Марица, и 2198 м – връх Голям Перелик. Този широк диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. 428 852 ха (60 %) от държавните горски територии попадат в режима на стопанисване по „Натура 2000“.

Участието на основните дървесни видове е: 31 % бял бор, 16 % смърч, 8 % черен бор, 19 % дъб, 15 % бук.

Общият запас на горските територии, собственост на държавата, които ЮЦДП стопанисва е 149 120 416 м3 стояща маса, а средногодишният прираст възлиза на 2 230 770 м3 стояща маса.

Средната възраст на горите е 71 години. Горскостопанските планове на териториалните поделения предвиждат средногодишното ползване в размер на 1 375 259 м3 стояща маса от достъпни басейни, което е 61.6 % от годишния прираст.

Годишното залесяване е на площ 116 хектара. Посадъчният материал се произвежда в 34 горски разсадника, като 7 от тях са с национално значение.