Информация за ЮЦДП

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, е регистрирано на 29 юни 2011 г., като първоначалният брой териториални поделения е 43.

Понастоящем те са 35 – 28 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства.

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. Общата площ е 860 572 ха, като държавните горски територии заемат 717 192 ха, или 83.3 на сто.

Надморската височина е между 100 м – по поречието на Марица, и 2198 м – връх Голям Перелик. Този широк диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. 432 967 ха (60 %) от държавните горски територии попадат в режима на стопанисване по „Натура 2000“.

Участието на основните дървесни видове е: 31 % бял бор, 15 % смърч, 9 % черен бор, 18 % дъб, 15 % бук.

Общият запас на горските територии, собственост на държавата, които ЮЦДП стопанисва е 134 301 631 м3, а средногодишният прираст възлиза на 2 388 810 куб. метра.

Средната възраст на горите е 63 години. Лесоустройствените проекти на териториалните поделения предвиждат средногодишното ползване в размер на 1 073 569 м3, което е 45 % от годишния прираст.

Годишното залесяване е на площ 206 хектара. Посадъчният материал се произвежда в 37 горски разсадника, като 7 от тях са с национално значение.