Процедура №Т00148-22 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00148-22
Първа дата12.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2233, 2242, 2244, 2246

Данни за дървесината

Обект/и №2233, 2242, 2244, 2246
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция