Закупуване на горски територии, собственост на физически лица от ЮЦДП 2022г.

От 01.06.2022г. стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Срокът за подаване на документите е 15.09.2022г.

Закупуването на поземлени имоти в горски територии от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян има за цел комасиране на горските територии – държавна собственост и постигане на по-ефикасното им стопанисване и опазване.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, подават заявление по образец до държавното предприятие или до съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто район на дейност се намира поземленият имот. Заявленията могат да се депозират и по пощата или чрез куриер в срока за прием, което се удостоверява с датата на пощенското клеймо или с датата на предаването им на куриер. Крайният срок за подаване на заявления е 15.09.2022 год.

За получаване на допълнителна информация всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, може да се обръщате към отговорните служители на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян или държавно горско стопанство или ловно стопанство за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия.

Информация за закупени горски територии през 2016 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян - изтегли

Информация за закупени горски територии през 2020 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян - изтегли

Информация за закупени горски територии през 2021 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян - изтегли