Заповед З-01-338/05.09.2022 г.

28.09.2022

Заповед за определяне на класирания на първо място участник в търг за отдаване под наем на части от недвижим имот на територията на ТП ДГС Асеновград