Покана

06.03.2023

Покана за участие в информационна среща по проект "Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавно предприятие" по приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" на ОП "Околна среда 2014-2020 г."