Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти в горски територии, разположени в района на дейност на ТП ДЛС Женда

25.05.2023

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти в горски територии -публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Женда” към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян. Общата площ на поземлените имоти е 3,698 дка и са разположени в землището на село Горна крепост. Те се учредяват в полза на Община Кърджали за срок от 3 години. По този начин се обезпечава извършването на дейности по консервация на Археологически комплекс „Перперикон“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с които се допуска извършване на консервация в горски територии -държавна собственост.