Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин

24.08.2023

Заповед З-28-257/24.08.2023 г. на Директора на ТП ДГС Хисар за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин