Заключителна информационна среща по реализиран проект на ЮЦДП

20.12.2023

Заключителна информационна среща по проект BG16M1OP002-3.035-0004-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие", ще се проведе на 21.12.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в сградата на ЮЦДП, гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров 1А", етаж 4, Заседателна зала.
Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" на ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Екипът ще представи информация за изпълнението, добрите практики и постигнатото в реализацията на проекта.