На 21 декември 2023 г. Южноцентрално държавнo предприятие, гр. Смолян проведе закриваща среща по проект № BG16M1OP002-3.035-0004

21.12.2023