Служители на ЮЦДП взеха участие в инструктаж на лесовъдите в района на РДГ Смолян

23.02.2024

Служители на Южноцентрално държавно предприятие взеха участие в инструктаж на лесовъдите в района на РДГ Смолян. Всяка година, съгласно чл.19 на Наредба №9 за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, Лесозащитните станции провеждат задължителен инструктаж на служителите с лесовъдско образование от регионалните дирекции на територията на страната, държавните ловни и горски стопанства, общинските горски стопанства и структури по чл.181, както и сдруженията по чл.183 от Закона за горите, които ще извършват обследвания през годината.