Обща информация

Южноцентрално държавно предприятие е със седалище в град Смолян, бул. „България” № 14 и е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 29.06.2011г.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в четири административни области – Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Държавното предприятие е Възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки. По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Южноцентрално държавно предприятие се извършват от Директора на държавното предприятие, като на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП Директорът на Южноцентрално държавно предприятие може да упълномощи длъжностни лица, които да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Южноцентрално държавно предприятие град Смолян можете да получите от следните длъжностни лица:

Иван Свирков – юрисконсулт, тел. 0301/8-10-36
Десислава Кокутева – юрисконсулт, тел. 0301/8-10-36
Невина Агушева – юрисконсулт, тел. 0301/8-10-36

Данни за кореспонденция със Южноцентрално държавно предприятие град Смолян във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

Адрес за кореспонденция:

гр. Смолян, ул. "Полк. Дичо Петров" № 1А
тел. 0301/8-10-36
факс: 0301/8-10-37
Eлектронна поща: ucdp@ucdp-smolian.com
Официална страница на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян в интернет: http://ucdp-smolian.com/
Работно време: 08.00 – 12:00, 13:00 – 17.00 ч.