Закупуване на горски територии от ЮЦДП

Считано от 01.04.2024 г., поради изчерпване на предвидените във финансовия план на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян финансови средства, се преустановява приемането на заявления по реда на Правилата за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.


Подадените заявления в периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. ще бъдат разгледани при спазване на посочените по – горе правила.


При осигуряване на допълнителен финансов ресурс, кампанията ще бъде възобновена, като за това ще бъде публикувано съобщение на интернет страниците на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян и неговите териториални поделения.

 

 

От 01.07.2023 год., Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, стартира процедура за закупуване на горски територии .

Закупуването на поземлени имоти в горски територии от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян има за цел комасиране на горските територии – държавна собственост и постигане на по-ефикасното им управление, стопанисване и опазване.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, подават заявление по образец до държавното предприятие или до съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто район на дейност се намира поземленият имот. Заявленията могат да се депозират и по пощата или чрез куриер целогодишно.

За получаване на допълнителна информация всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, може да се обръщате към отговорните служители на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян или държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане, съгласно процедурата за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия.