Закупуване на горски територии от ЮЦДП

От 01.07.2023 год., Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, стартира процедура за закупуване на горски територии .

Закупуването на поземлени имоти в горски територии от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян има за цел комасиране на горските територии – държавна собственост и постигане на по-ефикасното им управление, стопанисване и опазване.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, подават заявление по образец до държавното предприятие или до съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто район на дейност се намира поземленият имот. Заявленията могат да се депозират и по пощата или чрез куриер целогодишно.

За получаване на допълнителна информация всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, може да се обръщате към отговорните служители на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян или държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане, съгласно процедурата за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия.