Закупуване на горски територии, собственост на физически лица от ЮЦДП (АРХИВ)