първа датавтора датапредмет
10.06.2024
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2431Виж пълна информация
30.05.2024
Обект № 1/2024, включващи дейности в горски култури - механизирано и ръчноВиж пълна информация
16.04.2024
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2422Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
22.02.2024
Доклад на проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
22.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
22.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

Седалището на „Държавно ловното стопанство – Тракия” се намира на 15 км североизточно от гр.Пловдив и на 137 км / АМ ”Тракия”/ от гр.София. Административна сграда на стопанството има и в гр. Кричим.
Стопанството заема части от южните склонове на Сърнена Средна гора, Горнотракийската равнина и Централните Родопи – северните склонове на Родопския дял „Чернатица”. На север граничи с ДЛС „Мазалат”, северозападно – с ДГС „Карлово”, на запад с ДГС „Хисар” и ДГС „Пещера”, южно – с ДГС „Михалково”и ДГС „Хвойна”, на изток с ДГС „Пловдив” и ДГС „Чирпан”.
В административно отношение териториалния обхват е на територията на общините: Брезово, Раковски, Кричим, Перущица, части от Марица и Родопи.
Общата площ е 33785 ха, от които 31369 ха е залесена или 92.8%. Дървопроизводителната площ е 31380 ха от която 19 ха са незалесени, подлежащи на залесяване площи. По видове собственост преобладава държавната горска територия – 27139 ха, общинската собственост е 2356 ха, собственост на физически лица – 3637 ха, собственост на юридически лица и съсобсвеност – 71 ха, гори на МОСВ (Поддържан резерват „Изгорялото гюне”, землище гр. Кричим) – 33 ха и гори в ССФ – 549 ха /собственост на общини и физически лица/.
Горските масиви в равнинната част са маломерни и пръснати. Преобладава типично планинския релеф с изразена разчлененост и високи превишения. Най- високата точка е връх „Модър” в Родопите – 1992 м н.в., а най-ниската на р.Марица.
Насажденията на територията на стопанството са разнообразни по своя състав и характер. В равнинната част и Средногорието преобладават издънкови насаждения от благун, летен и зимен дъб, бук, чисти и смесени с келяв габър, бряст, мъждрян и други. Иглолистните видове са представени от бял и черен бор, по-малко зелена дугласка ела и атласки кедър, в предимно чисти култури. В Родопите като се изключат най-северните части преобладават високостъблени насаждения от бял бор, ела, смърч и бук, а на по-малка надморска височина зимен дъб, келяв габър и други.
Съществуват недостъпни и временно недостъпни горски басейни. Поради наличието на много стръмни терени пътната инфраструктура не е добре развита, а съществуващата почти навсякъде е без настилка и е в лошо състояние.Един от приоритетите на стопанството е разширяване и ремонт на пътната мрежа.
„ДЛС – Тракия” е приемник на ДЛС „Чекерица”, като със заповед № РД 09-1083/01.08.2012 г. на МЗХ към него са присъединени териториите на ДГС „Кричим” и част от ДГС Пловдив, поради което стопанството работи с горскостопански план /ГСП/ на ДЛС „Чекерица”от 2011 г., ГСП на бившето ДГС„Кричим” от 2009 г., ЛУП на ЛСУ „Тъмраш”, част от ЛУП на ДГС „Пловдив” и двата от 2009 г. Общата площ към 31.12.2013 г. е вече 33785 ха. В горскостопанско направление територията на стопанството е разпределена в пет горскостопански участъка: ГСУ „Златосел”, ГСУ „Розовец”, ГСУ „Тъмраш”, ГСУ „Козница”, ГСУ „Скобелево”.
Общият запас на държавните гори възлиза на 5004341 куб.м. при средно годишен прираст – 71810 куб.м. Предвиденото средно годишно ползване на дървесина по ГСП и ЛУП е 66685 куб.м.стояща маса или 52337 куб.м .лежаща маса, в т.ч. и във временно недостъпни басейни. Един от основните приоритети за стопанството е своевременното извеждане на възобновителните сечи.В резултат на това във високостъблените и издънковите насаждения от зимен дъб навсякъде се наблюдава много добро естествено възобновяване.
ТП „ДЛС-Тракия” разполага с горски разсадник „Манастира”, землище гр. Перущица, с площ 9.16 дка. Произвеждат се предимно горскоплодни семенищни фиданки и декоративни фиданки в школи.
Стопанството е създадено през 1902 г. с основна цел – фермерно производство на фазани за нуждите на ловното стопанство на България и към настоящия момент е сред водещите стопанства по отношение отглеждането и разселването на дребен пернат дивеч.
Годишно в стопанството ни се отглеждат около 15 000 – 16 000 броя фазани и 6 000 – 7 000 броя яребици. С цел поддържане екологичното равновесие,запазване и обогатяване на биологичното разнообразие, съхраняване на генофонда на дивечовите популации, годишно ТП”ДЛС-Тракия” разселва 7000 – 8000 фазани и 3000-4000 яребици на територията на цялата страна.
В ловностопанско отношение са обособени три участъка: ЛСУ„Чекерица”, ЛСУ”Виница – Градина” и ЛСУ „Тъмраш – Кричим – Петвар”.
Различните типове местообитания са естествена предпоставка за голямото видово разнообразие на дивеча.
Територията на стопанството е обитавана от сърна, фазан, яребица,заек и почти всички прелетни ловни видове, а девствената природа на Родопа планина е съхранила естествените местообитания на кафявата мечка, благородния елен, дивата свиня, муфлона, елен лопатара, глухара и дивата коза.
Богатството на дивата фауна е предпоставка и за утвърдените позиции на ТП „ДЛС-Тракия” в областта на организирания ловен туризъм.
Ловът на едър и дребен дивеч могат да се съчетаят в рамките на един ловен ден.
Стопанството разполага с четири ловни бази:
– ловна резиденция ”Чекерица”, разполагащ с 2 апартамента, 2 студия и 4 двойни стаи. Ловната резиденция разполага с трапезария, механа с камина и сауна.
– ловна хижа „Чекерица”, разполагаща с пет двойни стаи, трапезария.
– ловен дом „Чуренска река”, разполагащ с две единични, една двойна стая и самостоятелно студио.
– ловен дом”Градина”, разполагащ със шест самостоятелни апартамента, трапезария.
На територията на ЛСУ „Чекерица” и ЛСУ”Виница-Градина” са обособени полигони за обучение на ловни кучета за лов на дребен пернат дивеч.
ТП „ДЛС-Тракия” предлага и фотолов, като се гарантира заснемането на шест животински вида – сърна, бл.елен, дива свиня, муфлон, елен-лопатар, дива коза.
На гостите на стопанството се предлагат и еднодневни екскурзии до редица архитектурни и исторически забележителности – Бачковски манастир, манастира ”Свети Кирик”, археологически разкопки и винарна край с.Старосел, архитектурен резерват “Стария град” гр.Пловдив и др.