ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление12.03.2021Нормативен документЗАКОН за защитени територииИзтеглете документа
Централно управление26.02.2021Нормативен документЗАКОН за лечебните растенияИзтеглете документа
Централно управление16.02.2021Нормативен документЗАКОН за пчеларствотоИзтеглете документа
Централно управление16.02.2021Нормативен документЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земиИзтеглете документа
Централно управление04.02.2021ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата за закупуване на поземлени имоти в горИзтеглете документа
Централно управление04.02.2021ДокументПравила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от ЗГИзтеглете документа
Централно управление04.02.2021ДокументИнформация за закупени горски територии през 2016 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. СмолянИзтеглете документа
Централно управление04.02.2021ДокументИнформация за закупени горски територии през 2020 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. СмолянИзтеглете документа
Централно управление29.01.2021ДокументСправка за безвъзмездно предоставените фиданки за 2020 г.Изтеглете документа
Централно управление18.12.2020Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсаднициИзтеглете документа
Централно управление10.12.2020ЗаповедЗаповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на ловните бази и услугите за ОЛТИзтеглете документа
Централно управление10.12.2020ЗаповедЗаповед за утвържддаване на минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продуктиИзтеглете документа
Централно управление02.11.2020Годишен разчет за семенатаГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през вегетационната 2020/ 2021 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление02.11.2020Годишен разчет за семенатаАктуализиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2020/ 2021 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление29.09.2020Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горитеИзтеглете документа
Централно управление14.06.2020Нормативен документНАРЕДБА № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повредиИзтеглете документа
Централно управление12.06.2020Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лицаИзтеглете документа
Централно управление10.04.2020ДокументДо заинтересованите лица ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продуктиИзтеглете документа
Централно управление24.03.2020ДокументСъобщение относно процедури по НУРВИДГТ, във връзка с извънредното положениеИзтеглете документа
Централно управление16.03.2020ДокументСъобщение oтносно въведени ограничения при процедурите за добив и продажба на дървесина.Изтеглете документа