първа датавтора датапредмет
01.07.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2127-1Виж пълна информация
01.07.2021
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2118Виж пълна информация
01.07.2021
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2122Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
20.05.2021
Актуализиран списък на представителните екосистеми и ГФС
Изтеглете документа
20.05.2021
Заповед за промяна на ГФС
Изтеглете документа
01.03.2021
Доклад и анализ на проведения мониторинг
Изтеглете документа

За нас

Държавното горско стопанство носи името на град Първомай, общински административен център. На север от него се намира ДГС „Чирпан”, на запад граничи с ДГС „Асеновград”, на юг с ДГС „Кърджали” и на изток с ДГС „Хасково”. Територията на горското стопанство се намира в източната част на Пловдивска област и обхваща изцяло горите на територията на община Първомай – землищата на гр. Първомай и селата : Градина; Крушево; Добри дол; Виница; Татарево; Караджалово; Бяла река; Провославен; Поройна; Дълбок извор; Искра; Брягово; Драгойново; Езерово; Буково и Воден., а от община Асеновград – землището на село Жълт камък.

Географско положение
ДГС „Първомай” е разположено в южната централна част на Горно-тракийската низина, поречието на р. Марица, обхваща част от предпланините на Централните Родопи малка част от самите Централни Родопи.
Територията на стопанството има овална форма с максимална дължина от североизток на югозапад 40 км и от изток на запад 22 км по права линия.
Релеф
Релефът на територията на стопанството е сравнително разнообразен – от равнинен и равнинно-хълмист в северната и централна част, той постепенно преминава на юг в хълмисто-предпланински и само в най-южната част, при НВ над 800 м има нископланински характер.
Общия размер на ползването от дървесина за десетилетието 2010 — 2019 година без клони е 203 145 куб.м., или средногодишно – 20 315 куб.м, а с клони е 228 655 куб.м. или средногодишно 22 865 куб.м.
Държавни горски разсадници
На територията на Държавно горско стопанство Първомай са разположени два броя разсадници. В отдел 19 – 8 се намира горски разсадник „ Мечка”, който е с надморска височина 150 м. и площ 143 дка. Той е специализиран за производство на широколистни фиданки, основно топола – И 214, И 39/61 и фиданки от акация, срсбролистна липа, дъбове, ясен и др. Произвеждат се и пикирани /школувани/ фиданки от туя, дугласка ела, ливански кедър, липи, американски ясен и др.
– Преобладаващи видове дивеч и риба
• дивеч: сърна, дива свиня, елен благороден, заек, фазан, яребица, пъдпъдък, кеклик. гургулица, гривяк.
• Хищници: лисица, чакал, дива котка.
• Риба: шаран, каракуда, червеноперка, скобар, кефал, черна мряна, уклей, сом, щука и костур.

– Преобладаващи видове лечебни растения и горски плодове:
Блатно кокиче, риган, кантарион, бял равнец, смрадлика, мащерка и др.

– Защитени територии по категории:

  • Защитени местности :

• „Шарения остров”
• „Естествено находище на блатно кокиче в землището” на село Виница,
• „Естествено находище на блатно кокиче” в землището на село Градина
• „Поповата ада” в землище на село Виница
• Природни забележителности: „Фосилни находки”