първа датавтора датапредмет
28.06.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
15.05.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2418Виж пълна информация
15.05.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2419Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
08.02.2024
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
08.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
08.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

Държавното горско стопанство носи името на град Първомай, общински административен център. На север от него се намира ДГС „Чирпан”, на запад граничи с ДГС „Асеновград”, на юг с ДГС „Кърджали” и на изток с ДГС „Хасково”. Територията на горското стопанство се намира в източната част на Пловдивска област и обхваща изцяло горите на територията на община Първомай – землищата на гр. Първомай и селата : Градина; Крушево; Добри дол; Виница; Татарево; Караджалово; Бяла река; Провославен; Поройна; Дълбок извор; Искра; Брягово; Драгойново; Езерово; Буково и Воден., а от община Асеновград – землището на село Жълт камък.

Географско положение
ДГС „Първомай” е разположено в южната централна част на Горно-тракийската низина, поречието на р. Марица, обхваща част от предпланините на Централните Родопи малка част от самите Централни Родопи.
Територията на стопанството има овална форма с максимална дължина от североизток на югозапад 40 км и от изток на запад 22 км по права линия.
Релеф
Релефът на територията на стопанството е сравнително разнообразен – от равнинен и равнинно-хълмист в северната и централна част, той постепенно преминава на юг в хълмисто-предпланински и само в най-южната част, при НВ над 800 м има нископланински характер.
Общия размер на ползването от дървесина за десетилетието 2010 — 2019 година без клони е 203 145 куб.м., или средногодишно – 20 315 куб.м, а с клони е 228 655 куб.м. или средногодишно 22 865 куб.м.
Държавни горски разсадници
На територията на Държавно горско стопанство Първомай са разположени два броя разсадници. В отдел 19 – 8 се намира горски разсадник „ Мечка”, който е с надморска височина 150 м. и площ 143 дка. Той е специализиран за производство на широколистни фиданки, основно топола – И 214, И 39/61 и фиданки от акация, срсбролистна липа, дъбове, ясен и др. Произвеждат се и пикирани /школувани/ фиданки от туя, дугласка ела, ливански кедър, липи, американски ясен и др.
– Преобладаващи видове дивеч и риба
• дивеч: сърна, дива свиня, елен благороден, заек, фазан, яребица, пъдпъдък, кеклик. гургулица, гривяк.
• Хищници: лисица, чакал, дива котка.
• Риба: шаран, каракуда, червеноперка, скобар, кефал, черна мряна, уклей, сом, щука и костур.

– Преобладаващи видове лечебни растения и горски плодове:
Блатно кокиче, риган, кантарион, бял равнец, смрадлика, мащерка и др.

– Защитени територии по категории:

  • Защитени местности :

• „Шарения остров”
• „Естествено находище на блатно кокиче в землището” на село Виница,
• „Естествено находище на блатно кокиче” в землището на село Градина
• „Поповата ада” в землище на село Виница
• Природни забележителности: „Фосилни находки”