първа датавтора датапредмет
29.03.2023
Открит конкурс за добив на дървесина за обект № 2316Виж пълна информация
21.02.2023
Добив - Обекти №2316МТ, 2317МТ, 2318МТ.Виж пълна информация
21.02.2023
Добив - Обекти №2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.03.2023
Политика за управление на горите
Изтеглете документа
13.03.2023
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
21.02.2023
Информация за планираните дейности през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

склонове на Баташкия дял върху площ от 18 879.4 ха, от която държавен горски фонд е 17942,2 ха. Намира се на територията на област Пазарджик. Седалището на административно управление па стопанството е в град Пешера. На северозапад и север ДГС „Пещера”’ граничи с ДГС „Пазарджик”, на изток с ДГС „Кричим” и язовир „Кричим”, на юг с ДЛС „Борово”, на югозапад с ДГС „Батак” и язовир „Батак”, а на запад с ДГС „Ракитово”.
ДГС „Пещера” обхваща всички площи от горския фонд в землишата на следните 10 кметства, обхванати от две общини: обшина град Пещера – град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево; община град Брацигово – град Брацигово и селата Равногор, Розово, Бяга, Исиерихово, Козарско и Жребичко.
Релефът на стопанството в по-голямата си част е планински и малка част хълмисто- предпланински и равнинно-хълмист.
Средната надморска височина е 978,0 метра.
Основните дървесни видове, които се срещат са бял бор, черен бор, бук, дъб, ела и смърч. От храстите са разпостранени основно шипката, дряна, леската и люляка Стопанството извършва следните основни дейности:
– охрана на горския фонд
– дърводобив и продажба на дървесина
– странични ползвания от горите.
– лесокултурна дейност – залесяването се изпвършва предимно чрез садене на стандартни фиданки от иглолистни видове, като за целта сгопанството разполага със собствен разсадник за производство нп фиданки.
– ловностопанска дейност – условията благоприятстват развъждането на ценен дивеч (дива свиня, сърна, благороден елен, фазан и др.). От хищниците се срещат основно чакал и лисица.