първа датавтора датапредмет
12.03.2021
Електронен търг № ЕТ01482 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2139-етВиж пълна информация
12.03.2021
Електронен търг № ЕТ01481 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2138-етВиж пълна информация
12.03.2021
Електронен търг № ЕТ01480 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2136-етВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
17.05.2021
Покана за участие в мониторинга
Изтеглете документа
22.02.2021
Доклад за проведения мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа
22.02.2021
Планирани дейности през 2021 г.
Изтеглете документа

За нас

склонове на Баташкия дял върху площ от 18 879.4 ха, от която държавен горски фонд е 17942,2 ха. Намира се на територията на област Пазарджик. Седалището на административно управление па стопанството е в град Пешера. На северозапад и север ДГС „Пещера”’ граничи с ДГС „Пазарджик”, на изток с ДГС „Кричим” и язовир „Кричим”, на юг с ДЛС „Борово”, на югозапад с ДГС „Батак” и язовир „Батак”, а на запад с ДГС „Ракитово”.
ДГС „Пещера” обхваща всички площи от горския фонд в землишата на следните 10 кметства, обхванати от две общини: обшина град Пещера – град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево; община град Брацигово – град Брацигово и селата Равногор, Розово, Бяга, Исиерихово, Козарско и Жребичко.
Релефът на стопанството в по-голямата си част е планински и малка част хълмисто- предпланински и равнинно-хълмист.
Средната надморска височина е 978,0 метра.
Основните дървесни видове, които се срещат са бял бор, черен бор, бук, дъб, ела и смърч. От храстите са разпостранени основно шипката, дряна, леската и люляка Стопанството извършва следните основни дейности:
– охрана на горския фонд
– дърводобив и продажба на дървесина
– странични ползвания от горите.
– лесокултурна дейност – залесяването се изпвършва предимно чрез садене на стандартни фиданки от иглолистни видове, като за целта сгопанството разполага със собствен разсадник за производство нп фиданки.
– ловностопанска дейност – условията благоприятстват развъждането на ценен дивеч (дива свиня, сърна, благороден елен, фазан и др.). От хищниците се срещат основно чакал и лисица.