първа датавтора датапредмет
28.03.2024
Открит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2422, 2423, 2424Виж пълна информация
28.03.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина за обекти №№ 2419, 2420, 2421Виж пълна информация
12.12.2023
Открит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
05.02.2024
Информация за планираните дейности през 2024 г.
Изтеглете документа
01.02.2024
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.
Изтеглете документа
01.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа

За нас

склонове на Баташкия дял върху площ от 18 879.4 ха, от която държавен горски фонд е 17942,2 ха. Намира се на територията на област Пазарджик. Седалището на административно управление па стопанството е в град Пешера. На северозапад и север ДГС „Пещера”’ граничи с ДГС „Пазарджик”, на изток с ДГС „Кричим” и язовир „Кричим”, на юг с ДЛС „Борово”, на югозапад с ДГС „Батак” и язовир „Батак”, а на запад с ДГС „Ракитово”.
ДГС „Пещера” обхваща всички площи от горския фонд в землишата на следните 10 кметства, обхванати от две общини: обшина град Пещера – град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево; община град Брацигово – град Брацигово и селата Равногор, Розово, Бяга, Исиерихово, Козарско и Жребичко.
Релефът на стопанството в по-голямата си част е планински и малка част хълмисто- предпланински и равнинно-хълмист.
Средната надморска височина е 978,0 метра.
Основните дървесни видове, които се срещат са бял бор, черен бор, бук, дъб, ела и смърч. От храстите са разпостранени основно шипката, дряна, леската и люляка Стопанството извършва следните основни дейности:
– охрана на горския фонд
– дърводобив и продажба на дървесина
– странични ползвания от горите.
– лесокултурна дейност – залесяването се изпвършва предимно чрез садене на стандартни фиданки от иглолистни видове, като за целта сгопанството разполага със собствен разсадник за производство нп фиданки.
– ловностопанска дейност – условията благоприятстват развъждането на ценен дивеч (дива свиня, сърна, благороден елен, фазан и др.). От хищниците се срещат основно чакал и лисица.