първа датавтора датапредмет
22.02.2023
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
20.02.2023
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335СВиж пълна информация
05.12.2022
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТ, 2310МТ, 2311МТ, 2312МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
29.05.2023
Доклад за ГВКС
Изтеглете документа
29.05.2023
Заповед за определяне на представителни образци и ГФС
Изтеглете документа
29.05.2023
Оценка на социалното въздействие от дейността
Изтеглете документа

За нас

Горско стопанство в гр. Панагюрище е основано през 1914 г.. През 1928 г. в с. Стрелча е открит първият горски пункт, а през 1935 година е открито Общинско лесничейство в град Панагюрище и общинската гора започва да се стопанисва от лесничей. В ДЛ от този период са запазени снимки, прехвърлени на магнитен носител. От 1936 година започват да функционират създадените Ревирни лесничейства ,които нямат дори собствена сграда, а ползват такава под наем. Всички дейности са били извършвани ръчно. Лесничейството е разполагало с един файтон, който служел за обход на района. От 1936г. до 1948г. към стопанството е съществувала самостоятелна Секция по Укрепяване на пороищата и залесяване /СУПЗ/. От 01.01.1948 г. Ревирните лесничейства се закриват, а от 01.01.1950г. се създава Горскопромишлено стопанство и Държавно-горско стопанство. През 1949/1950 година е извършено лесоустройство на всички гори в тогавашната Панагюрска околия от държавна лесоустройствена група. Всички бивши общински и частни гори са били устроени като държавни. Това е именно и първото цялостно лесоустройство на горите в района на Горско-стопанство „Панагюрище”. При това устройство гората е разделена на три горскостопански единици „Панагюрска”,”Стрелчанска” и „Боримечковска”.За всяка от тях е изготвен и утвърден отделен лесоустройствен проект. Тези горскостопански единици са стопанисвани от Горско стопанство „Панагюрище” и други горски стопанства,цялостно или частично през различните години.Дърводобивът през периода 1951/1960г. се е извършвал от Горскопромишлено стопанство, гр.Панагюрище През 1948г. стопанството е добивало от 30 до 40 000 куб.м. дървен материал. През 1950-1960 г. е изнасяло големи количества парен бук. През периода от 1987 се добиват годишно 17 500 куб.м. строителна дървесина и 26 500 куб.м. дърва за горене. През 1955г. е построена и сградата ,където и в момента се помещава стопанството. На 19.02.1960г. се обединяват Горскопромишлено стопанство и Държавно Горско стопанство /ГС/”Панагюрище”. Горско стопанство „Панагюрище” е получило името си от гр.Панагюрище,което е най-голямото.То е единственото горско стопанство в северната част на Пазарджишки окръг. ГС Панагюрище обхваща територия, разположена в същинска средна гора и малка част от ихтиманска средна гора, имаща разнообразен релеф. В района на стопанството са следните селища:гр.Панагюрище и курорта „Панагюрски колонии-/бивш Георги Димитров”,миньорското селище на МОК”Медет”, гр.Стрелча и селата: Поибрене, Оборище, Бъта, Баня, Елшица, Левски, Дюлево, Смилец, Блатница, Свобода, Цар Асен и миньорското селище „Елшца” и „Радка”. Тук се намират много исторически места и природни забележителности. Най високият връх е връх Братия 1520 м. н.в. През 1980 г. за нуждите на работниците и служителите са построени двуетажен блок, столова и вила в курорта „ Панагюрски колонии – /бивш Георги Димитров” Основните задачи на стопанството са : грижа за гората и животните в нея, залесяване, укрепяване от пороища, снабдяване местото население с дърва и промишлен дърводобив. Една от основните задачи на стопанството е била снабдяване на мините в района с укрепителен и строителен материал/трупи/. Към Горско стопанство Панагюрище освен основните дейности са създадени странични и други дейности: селско стопанство, събиране на гъби, диворастящи плодове и билки. Произвеждат се фиданки в „Горски разсадник” с цел е възстановяване и целенасочено залесяване на гората. Развива се ловът и риболова, като се предвиждат горски площи за паша на животните. Дейностите са обезпечавани с моторни резачки, трактори, багери, автомобили. Стопанството/ДЛ/ е разделено на райони, като всеки район има назначени квалифицирани специалисти отговорници, които са пряко подчинени на главен специалист а сега на старши лесничей и ежедневно се отчитат и получават напътствия за дейността и обстановката н района. ДГС – Панагюрище осъществява стопанисването на горския фонд на територията на община Панагюрище и община Стрелча. Общата площ на горския фонд на територията на ДГС Панагюрище е 41064,6 ха, което прави стопанството едно от най-големите в страната. Най-голям е делът на ДГФ 34114 ха. Разпределението по видове на останалата собственост е: общински фонд 4580,3 ха; частни гори – 1781,9ха; религиозни гори 588,4ха ха. Районът на стопанството обхваща територии с разнообразен релеф, Разположено е в същинска Средна гора и част от Ихтиманска Средна гора. Реките Тополница и Луда Яна и малките рекички са с непостоянен дебит. Попада в Горнотракийската горско-растителна област. В най-южните и югоизточни райони релефът е хълмисто-равнинен с надморска височина от 300 до 600 метра. Централните части се характеризират с полупланински релеф, без ясно изразени била. Най-северните склонове са с типичен планински характер, с ясно очертани била, долове и добре изразени върхове – връх Бунай – 1 572 м; връх Братия – 1 518.7 м; връх Бич – 1 448.6 м. Основни видове дивеч на територията са сърна, дива свиня, елен лопатар, муфлон и заек. Част от площта на лесничейството е предадена за стопанисване от ДДС „Арамлиец“. ДГС Панагюрище притежава база за интензивно стопанисване на дивеча с площ 100,3 ха в землището на с. Елшица създадена през 1975г. като Ловно стопанство”Георги Бенковски”. Аклиматизирани са внесени от Чехия муфлони В базата се отглеждат лопатар и муфлон с отлични трофейни качества, които са привлекателни за ловен туризъм. За последните три години 2003-2006 по линия на организирания ловен туризъм / предимно чуждестранен/ са отстреляни 5 броя муфлони оценени със златен медал. Защитените територии са с площ 817 ха. Природните забележителности Манзул и Патьова кория в община Панагюрище, Гораница, Габровица, Герекински дол, Киселицата, Гарванов камък, Турчинов камък – красиви скални образования в община Стрелча заемат площ от 326 ха. Гордост са и защитените местности, свързвани с историческото наследство на Панагюрския край – Оборище, Балабанова кория, Венеца, Хайдушки кладенец, Конски дол, Крепост Красен