първа датавтора датапредмет
22.02.2023
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
20.02.2023
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335СВиж пълна информация
05.12.2022
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТ, 2310МТ, 2311МТ, 2312МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
01.02.2023
Годишна среща със заинтересованите страни.
Изтеглете документа
01.02.2023
ДОКЛАД за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ
Изтеглете документа
01.02.2023
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ
Изтеглете документа

За нас

Горско стопанство в гр. Панагюрище е основано през 1914 г.. През 1928 г. в с. Стрелча е открит първият горски пункт, а през 1935 година е открито Общинско лесничейство в град Панагюрище и общинската гора започва да се стопанисва от лесничей. В ДЛ от този период са запазени снимки, прехвърлени на магнитен носител. От 1936 година започват да функционират създадените Ревирни лесничейства ,които нямат дори собствена сграда, а ползват такава под наем. Всички дейности са били извършвани ръчно. Лесничейството е разполагало с един файтон, който служел за обход на района. От 1936г. до 1948г. към стопанството е съществувала самостоятелна Секция по Укрепяване на пороищата и залесяване /СУПЗ/. От 01.01.1948 г. Ревирните лесничейства се закриват, а от 01.01.1950г. се създава Горскопромишлено стопанство и Държавно-горско стопанство. През 1949/1950 година е извършено лесоустройство на всички гори в тогавашната Панагюрска околия от държавна лесоустройствена група. Всички бивши общински и частни гори са били устроени като държавни. Това е именно и първото цялостно лесоустройство на горите в района на Горско-стопанство „Панагюрище”. При това устройство гората е разделена на три горскостопански единици „Панагюрска”,”Стрелчанска” и „Боримечковска”.За всяка от тях е изготвен и утвърден отделен лесоустройствен проект. Тези горскостопански единици са стопанисвани от Горско стопанство „Панагюрище” и други горски стопанства,цялостно или частично през различните години.Дърводобивът през периода 1951/1960г. се е извършвал от Горскопромишлено стопанство, гр.Панагюрище През 1948г. стопанството е добивало от 30 до 40 000 куб.м. дървен материал. През 1950-1960 г. е изнасяло големи количества парен бук. През периода от 1987 се добиват годишно 17 500 куб.м. строителна дървесина и 26 500 куб.м. дърва за горене. През 1955г. е построена и сградата ,където и в момента се помещава стопанството. На 19.02.1960г. се обединяват Горскопромишлено стопанство и Държавно Горско стопанство /ГС/”Панагюрище”. Горско стопанство „Панагюрище” е получило името си от гр.Панагюрище,което е най-голямото.То е единственото горско стопанство в северната част на Пазарджишки окръг. ГС Панагюрище обхваща територия, разположена в същинска средна гора и малка част от ихтиманска средна гора, имаща разнообразен релеф. В района на стопанството са следните селища:гр.Панагюрище и курорта „Панагюрски колонии-/бивш Георги Димитров”,миньорското селище на МОК”Медет”, гр.Стрелча и селата: Поибрене, Оборище, Бъта, Баня, Елшица, Левски, Дюлево, Смилец, Блатница, Свобода, Цар Асен и миньорското селище „Елшца” и „Радка”. Тук се намират много исторически места и природни забележителности. Най високият връх е връх Братия 1520 м. н.в. През 1980 г. за нуждите на работниците и служителите са построени двуетажен блок, столова и вила в курорта „ Панагюрски колонии – /бивш Георги Димитров” Основните задачи на стопанството са : грижа за гората и животните в нея, залесяване, укрепяване от пороища, снабдяване местото население с дърва и промишлен дърводобив. Една от основните задачи на стопанството е била снабдяване на мините в района с укрепителен и строителен материал/трупи/. Към Горско стопанство Панагюрище освен основните дейности са създадени странични и други дейности: селско стопанство, събиране на гъби, диворастящи плодове и билки. Произвеждат се фиданки в „Горски разсадник” с цел е възстановяване и целенасочено залесяване на гората. Развива се ловът и риболова, като се предвиждат горски площи за паша на животните. Дейностите са обезпечавани с моторни резачки, трактори, багери, автомобили. Стопанството/ДЛ/ е разделено на райони, като всеки район има назначени квалифицирани специалисти отговорници, които са пряко подчинени на главен специалист а сега на старши лесничей и ежедневно се отчитат и получават напътствия за дейността и обстановката н района. ДГС – Панагюрище осъществява стопанисването на горския фонд на територията на община Панагюрище и община Стрелча. Общата площ на горския фонд на територията на ДГС Панагюрище е 41064,6 ха, което прави стопанството едно от най-големите в страната. Най-голям е делът на ДГФ 34114 ха. Разпределението по видове на останалата собственост е: общински фонд 4580,3 ха; частни гори – 1781,9ха; религиозни гори 588,4ха ха. Районът на стопанството обхваща територии с разнообразен релеф, Разположено е в същинска Средна гора и част от Ихтиманска Средна гора. Реките Тополница и Луда Яна и малките рекички са с непостоянен дебит. Попада в Горнотракийската горско-растителна област. В най-южните и югоизточни райони релефът е хълмисто-равнинен с надморска височина от 300 до 600 метра. Централните части се характеризират с полупланински релеф, без ясно изразени била. Най-северните склонове са с типичен планински характер, с ясно очертани била, долове и добре изразени върхове – връх Бунай – 1 572 м; връх Братия – 1 518.7 м; връх Бич – 1 448.6 м. Основни видове дивеч на територията са сърна, дива свиня, елен лопатар, муфлон и заек. Част от площта на лесничейството е предадена за стопанисване от ДДС „Арамлиец“. ДГС Панагюрище притежава база за интензивно стопанисване на дивеча с площ 100,3 ха в землището на с. Елшица създадена през 1975г. като Ловно стопанство”Георги Бенковски”. Аклиматизирани са внесени от Чехия муфлони В базата се отглеждат лопатар и муфлон с отлични трофейни качества, които са привлекателни за ловен туризъм. За последните три години 2003-2006 по линия на организирания ловен туризъм / предимно чуждестранен/ са отстреляни 5 броя муфлони оценени със златен медал. Защитените територии са с площ 817 ха. Природните забележителности Манзул и Патьова кория в община Панагюрище, Гораница, Габровица, Герекински дол, Киселицата, Гарванов камък, Турчинов камък – красиви скални образования в община Стрелча заемат площ от 326 ха. Гордост са и защитените местности, свързвани с историческото наследство на Панагюрския край – Оборище, Балабанова кория, Венеца, Хайдушки кладенец, Конски дол, Крепост Красен