първа датавтора датапредмет
04.04.2024
Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413Виж пълна информация
23.02.2024
Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401, 2407, 2409сВиж пълна информация
30.01.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
15.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
15.02.2024
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.
Изтеглете документа
05.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Пазарджик” носи името си на град Пазарджик, който е административен център, седалище и на самото стопанство.
В границите на стпанството попадат три общини – община гр.Пазарджик, община гр.Септември и община с.Лесичово.
На север стопанството граничи с ДГС”Панагюрище”, на изток с ДГС”Пловдив”, на югоизток с горски стопнаства”Кричим” и „Пещера”, на юг с горски стопнаства ”Ракитово” и „Алабак”, на запад с горски стопнаства „Белово”, „Костенец” и „Ихтиман”.
Първото цялостно устройство на горите в ДГС”Пазарджик” е направено през 1950 година. Горите и горските площи от района на ДГС”Пазарджик” в преобладаващата си част са разположени в Ихтиманска Средна гора и северните склонове на Западни Родопи, в долния равнино – хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори /0-700м.н.в/ и в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни /700-2000м.н.в/. Характерна особеност за цялото стопнаство е отсъствието на естествена иглолистна растителност, което се дължи на изолираността на Средна гора. Малка част от горите сса разположени по течението на реките Марица, Тополница, Луда Яна и Ели дере в Горнотракийската нзина.
Най-високата точка е в Родопския горски масив – 1593м.н.в /връх Милеви скали/, а най-ниската – 176м.н.в, къдео р.Марица напуска териорията на стопанството.
Общата площ на стопанството е 27882,9 хектара. Залесената площ е 25655 ха, а незалесената дървопроизводителна площ е 748,8 ха.