първа датавтора датапредмет
23.06.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 2115, 2116, 2117Виж пълна информация
31.03.2021
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 /2021 г./ с предмет на дейност - "Отглеждане на горски култури и отглеждане на култури без материален добив"Виж пълна информация
11.03.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обект № 2113Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
08.06.2021
Доклад за ГВКС
Изтеглете документа
08.06.2021
Обявление
Изтеглете документа
16.02.2021
Анализ на ефекта от дейността
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Пазарджик” носи името си на град Пазарджик, който е административен център, седалище и на самото стопанство.
В границите на стпанството попадат три общини – община гр.Пазарджик, община гр.Септември и община с.Лесичово.
На север стопанството граничи с ДГС”Панагюрище”, на изток с ДГС”Пловдив”, на югоизток с горски стопнаства”Кричим” и „Пещера”, на юг с горски стопнаства ”Ракитово” и „Алабак”, на запад с горски стопнаства „Белово”, „Костенец” и „Ихтиман”.
Първото цялостно устройство на горите в ДГС”Пазарджик” е направено през 1950 година. Горите и горските площи от района на ДГС”Пазарджик” в преобладаващата си част са разположени в Ихтиманска Средна гора и северните склонове на Западни Родопи, в долния равнино – хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори /0-700м.н.в/ и в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни /700-2000м.н.в/. Характерна особеност за цялото стопнаство е отсъствието на естествена иглолистна растителност, което се дължи на изолираността на Средна гора. Малка част от горите сса разположени по течението на реките Марица, Тополница, Луда Яна и Ели дере в Горнотракийската нзина.
Най-високата точка е в Родопския горски масив – 1593м.н.в /връх Милеви скали/, а най-ниската – 176м.н.в, къдео р.Марица напуска териорията на стопанството.
Общата площ на стопанството е 27882,9 хектара. Залесената площ е 25655 ха, а незалесената дървопроизводителна площ е 748,8 ха.