първа датавтора датапредмет
03.02.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
03.02.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
06.12.2022
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2301МТ, 2302МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
01.02.2023
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”
Изтеглете документа
01.02.2023
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНА
Изтеглете документа
01.02.2023
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство “Момчилград” е получило името си от гр. Момчилград, който е общински и икономически център и е седалище на стопанството.
Намира се на територията на Кърджалийска област. То граничи: на север с ДГС “Кърджали”, на изток с ДГС “Крумовград”, на юг с ДГС “Кирково”, на запад с ДГС “Златоград” и на северозапад ДГС „Ардино”.
Държавно горско стопанство “Момчилград” обхваща изцяло горите на територията на общини Момчилград и Джебел.
През района на лесничейството преминава главен път Е 85 – Русе – Кърджали – Маказа. От него се отделят асфалтирани пътища за гр. Джебел и гр. Крумовград. Почти всички селища в района на стопанството са свързани помежду си с асфалтирани пътища, а една малка част с камионни пътища с макадамова настилка.
През град Момчилград преминава ж.п. линията Русе – Кърджали – Подкова.
През горските масиви е прекарана мрежа от черни горски пътища в относително добро състояние, част от които са чакълирани. Някои от камионните и трупчийски пътища могат да се ползват само при сухо време.
Телеграфо-пощенски станции и телефонни постове има във всички населени места.
Добрите съобщителни връзки улесняват твърде много управлението, стопанисването и опазването на горите в стопанството.
В административно отношение ДГС “Момчилград” – гр. Момчилград се числи към Регионална дирекция по горите гр. Кърджали.

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
а) Географско положение
Заема предимно западната част на Източните Родопи. Обхваща части от водосборните басейни на реките: Върбица, Нановица, Джебелска и части от водосборния басейн на р. Неделинска .
б) Релеф
Релефът на Източните Родопи е дело на вертикалните движения на земната кора (хлътването на Тракийската низина и Бяло море). Територията на стопанството в геоморфоложко отношение е много разнообразна и се характеризира със силно изразена разчлененост с неголеми превишения, което обуславя хълмисто-предпланински и равнинно-хълмисти релефи. В резултат на мощни денудационни процеси през терциера се е получило силно разчленяване на микрорелефа. Затова сега са характерни острите била и дълбоки долове, стръмните и каменливи склонове, което обуславя силно пресечен терен и добре развита хидрографска мрежа.

3. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
Климатичните условия, са решаващ фактор за горско-растителното райониране и за формирането на различни типове горски месторастения.
Според климатичната класификация на Събев и Станев – “Климатични райони на България и техният климат” – 1959 година – районът на държавно стопанство “Момчилград” попада в Континентално-средиземноморска климатична област, Южно-българска климатична подобласт, Климатичен район на източно-родопските речни долини (100-400 м н.в.) и Източнородопски нископланински климатичен район (400-1000 м н.в).
За охарактеризиране на климата в района на лесничейството (климатичните райони и лесорастителни подпояси), са използвани данните от “Климатичен справочник за Р.България” – издания 1979, 1982 и 1983 години и “Климатични райони на България и техният климат” от Събев и Станев.

4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
В района на ДГС “Момчилград се намират следните защитени територии:
– Резерват “Боровец” – обявен със Заповед № 2245/30.12.1956 год.на МГГП;
– Природна забележителност “Вкаменената гора” – обявена със заповед № 707/09.03.1970 год. на МГГП.
– Защитена местност “Равен” – обявена със заповед № РД – 427/18.06.2007 год. на МОСВ.
– Резерват “Чамлъка” – обявен със Заповед № 2245/30.12.1956 год.на МГГП;
– Природна забележителност “Калето” – обявена със заповед № 1799/30.06.1972 год. на МГГП.
– Защитена местност “Вековни борове” – обявена със заповед № РД – 427/18.06.2007 год. на МОСВ