ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МомчилградТ00181-2322.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2311МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00106-2324.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2308МТ, 2309МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00024-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00023-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00327-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2303, 2304, 2305, 2306, 2307Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00326-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2301МТ, 2302МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00150-2217.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2227Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00147-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект №№ 2225 и 2226Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00044-2215.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2022 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00043-2215.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0049003.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - Обект №3-2021г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00469-2106.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2120 и 2132Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0029931.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2120, 2130, 2132Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0019105.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2120, 2130, 2132Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0017302.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0008604.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2021 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0003922.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2021 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ01048-2116.11.2020Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 3Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“.Виж пълна информация
ДГС Момчилград89505.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00986 ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2119ЕТВиж пълна информация
ДГС Момчилград89405.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00985 ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2118ЕТВиж пълна информация