първа датавтора датапредмет
14.02.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2313-МТ, 2314-МТВиж пълна информация
31.01.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306, 2307, 2308, 2310, 2312Виж пълна информация
05.01.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 2-2023 г.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
30.01.2023
Планирани дейности през 2023 г.
Изтеглете документа
09.09.2022
Декларация
Изтеглете документа
25.02.2022
Планирани дейности през 2022 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП „ДГС“ Крумовград се намира в централната част на Източните Родопи.Обхваща по-голямата част от водосбора на река Крумовица и е разположено на юг от река Арда до Българо-Гръцката граница.

Най-високата надморска височина в района на стопанството е връх „Коджа Еле“-1266,8 метра, а най-ниската – 145 метра там, където река Арда излиза от района на стопанството. Превишението между най-ниската и най-високата точка е 1121,8 метра и това създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастителното и биоживотинско райониране.

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград има обявени следните защитени природни обекти: 1.Резерват „Вълчи дол“ – едно от редките местообитания на белоглави лешояди у нас.
Резерватът е с международна известност и е обект на наблюдение от различни орнитоложки
организации.

2. Защитени местности:
• „Джелово“ – естествено находище на турска леска
• „Мандрата“ – водопад на река Ташборун дере, с височина на пада 3 метра
• „Водопада“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 25 метра
• „Бурище“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 10 метра
• „Душан“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 20 метра

В района на ТП „ДГС” Крумовград се срещат немалък брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, които са включени в „Червената книга на Република България“. Видовото разнообразие на дивеч е голямо. По важни представители на фауната, които се задържат постоянно или временно на територията на стопанството са следните:

• Сърна – разпостранена в горските комплекси.
• Дива свиня – повсеместно разпостранена с неравномерна гъстота
• Елен лопатар – среща се само в границите със ОЛС „Студен кладенец”
• Заек – повсеместно разпостранен с неравномерна гъстота
• Лисица – разпостранена със значителна гъстота

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград е обособен държавен дивечовъден участък „Чифлик дере“ във които основен вид дивеч е дива свиня съпътстван от сърна и заек.