първа датавтора датапредмет
14.09.2021
14.09.2021
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2136Виж пълна информация
14.09.2021
14.09.2021
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2137-сВиж пълна информация
05.03.2021
Електронен търг № ЕТ01426 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2130Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
14.07.2021
Сертификат за устойчиво управление на гори - група Кърджали
Изтеглете документа
17.05.2021
Покана за среща със заинтересованите страни
Изтеглете документа
11.05.2021
Планирани дейности за 2021 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП „ДГС“ Крумовград се намира в централната част на Източните Родопи.Обхваща по-голямата част от водосбора на река Крумовица и е разположено на юг от река Арда до Българо-Гръцката граница.

Най-високата надморска височина в района на стопанството е връх „Коджа Еле“-1266,8 метра, а най-ниската – 145 метра там, където река Арда излиза от района на стопанството. Превишението между най-ниската и най-високата точка е 1121,8 метра и това създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастителното и биоживотинско райониране.

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград има обявени следните защитени природни обекти: 1.Резерват „Вълчи дол“ – едно от редките местообитания на белоглави лешояди у нас.
Резерватът е с международна известност и е обект на наблюдение от различни орнитоложки
организации.

2. Защитени местности:
• „Джелово“ – естествено находище на турска леска
• „Мандрата“ – водопад на река Ташборун дере, с височина на пада 3 метра
• „Водопада“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 25 метра
• „Бурище“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 10 метра
• „Душан“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 20 метра

В района на ТП „ДГС” Крумовград се срещат немалък брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, които са включени в „Червената книга на Република България“. Видовото разнообразие на дивеч е голямо. По важни представители на фауната, които се задържат постоянно или временно на територията на стопанството са следните:

• Сърна – разпостранена в горските комплекси.
• Дива свиня – повсеместно разпостранена с неравномерна гъстота
• Елен лопатар – среща се само в границите със ОЛС „Студен кладенец”
• Заек – повсеместно разпостранен с неравномерна гъстота
• Лисица – разпостранена със значителна гъстота

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград е обособен държавен дивечовъден участък „Чифлик дере“ във които основен вид дивеч е дива свиня съпътстван от сърна и заек.