първа датавтора датапредмет
05.03.2021
Електронен търг № ЕТ01424 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2128Виж пълна информация
05.03.2021
Електронен търг № ЕТ01431 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2135Виж пълна информация
05.03.2021
Електронен търг № ЕТ01430 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2134Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
17.05.2021
Покана за среща със заинтересованите страни
Изтеглете документа
11.05.2021
Планирани дейности за 2021 г.
Изтеглете документа
18.02.2021
Доклад за извършен мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП „ДГС“ Крумовград се намира в централната част на Източните Родопи.Обхваща по-голямата част от водосбора на река Крумовица и е разположено на юг от река Арда до Българо-Гръцката граница.

Най-високата надморска височина в района на стопанството е връх „Коджа Еле“-1266,8 метра, а най-ниската – 145 метра там, където река Арда излиза от района на стопанството. Превишението между най-ниската и най-високата точка е 1121,8 метра и това създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастителното и биоживотинско райониране.

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград има обявени следните защитени природни обекти: 1.Резерват „Вълчи дол“ – едно от редките местообитания на белоглави лешояди у нас.
Резерватът е с международна известност и е обект на наблюдение от различни орнитоложки
организации.

2. Защитени местности:
• „Джелово“ – естествено находище на турска леска
• „Мандрата“ – водопад на река Ташборун дере, с височина на пада 3 метра
• „Водопада“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 25 метра
• „Бурище“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 10 метра
• „Душан“ – водопад на река Дюшун дере, с височина на пада 20 метра

В района на ТП „ДГС” Крумовград се срещат немалък брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, които са включени в „Червената книга на Република България“. Видовото разнообразие на дивеч е голямо. По важни представители на фауната, които се задържат постоянно или временно на територията на стопанството са следните:

• Сърна – разпостранена в горските комплекси.
• Дива свиня – повсеместно разпостранена с неравномерна гъстота
• Елен лопатар – среща се само в границите със ОЛС „Студен кладенец”
• Заек – повсеместно разпостранен с неравномерна гъстота
• Лисица – разпостранена със значителна гъстота

На територията на ТП „ДГС“ Крумовград е обособен държавен дивечовъден участък „Чифлик дере“ във които основен вид дивеч е дива свиня съпътстван от сърна и заек.