първа датавтора датапредмет
23.02.2024
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2410, 2411Виж пълна информация
19.12.2023
Възлагане на лесокултурни дейности в обекти №№ 2024-1, 2024-2, 2024-3Виж пълна информация
12.06.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2317, 2318Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.02.2024
Доклад от резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
13.02.2024
Планирани дейности през 2024 г.
Изтеглете документа
13.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство “Кирково” е сертифицирано стопанство , то носи името на село Кирково – административен център на едноименната община. Намира се в най-южната част на Кърджалийска област с обща площ 33 554,9 ха. На запад граничи с държавно горско стопанство “Златоград”, на север с държавно горско стопанство “Момчилград”, на изток с държавно грско стопанство “Крумовград”. Южната граница на стопанството достига до държавната ни граница с Република Гърция.
Шосейната мрежа е сравнително добре развита и има най-голямо значение за развитието, стопанисването и опазването. В най-добро състояние са пътят Момчилград – Подкова – Чорбаджийско – Маказа (с перспектива да стане международен) и пътят Подкова – Кирково – Бенковски, чрез който се осъществява връзка с град Златоград.

Тези основни пътни артерии са допълнени с асфалтови пътища, свързващи по-големите селища в общината, както и с множество черни камионни пътища.

Държавно горско стопанстов “Кирково” е разположено в най-южната част на Република България и обхваща югозападната част на Източните Родопи, около водосбора на река Върбица, в средното и течение.

Релефът на територията на стопанството е предимно хълмисто-предпланински, като в най-ниските части преминава в равнинно-хълмист, а към билото на държавната ни граница с Гърция (където са най-високите части на стопанстнството) релефът е нископланински.

Теренът на ДГС “Кирково” е разположен при надморска височина 260 м до 1463 м. Най-ниската точка е в землището на село Самодива, там където река Върбица напуска района на стопанството. Най-високата точка в района на стопанството е връх “Вейката” – 1463 м н.в., който в географско отношение е и най-южната точка на България.
Голямо е и ловностопанското значение на горите. Благоприятният релеф, дървесната и храстова растителност, наличните поляни и голи площи, създават добри условия за развитието на дивеча, което от своя страна дава добри възможности за организирането на ловния туризъм.

Със Заповед № РД 153 от 21.02.2003 година на МОСВ е обявена Защитена местност „Гюмюрджински снежник”, която обхваща площ от 1983,5 ха. и Природна забележителност “Хвойната”, обявена със заповед № 4051 от 29.12.1973 год. на МГГП с обща залесена площ 0,8 ха.

Размерът на ползването в държавните гори на ДГС “Кирково” през ревизионния период без клони е 404240 куб.м, или средногодишно по 40420 куб.м, а с клони 496880 куб.м или средногодишно по 49670 куб.м.
През настоящия ревизионен период, както и през изминалия, в насажденията на ДГС “Кирково” ще се разчита основно на естественото възобновяване, където по обективни или субективни причини то е компрометирано или е невъзможно да се появи е предвидено съответно залесяване.

През ревизионния период е предвидено да се извършат за държавните гори и земи на ДГС “Кирково” залесявания върху 122,8 ха редуцирана площ (или средногодишно по 12,3 ха).