първа датавтора датапредмет
14.04.2022
Добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
05.04.2022
Товарене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП ДГС КирковоВиж пълна информация
13.12.2021
Продажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
25.03.2022
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
01.03.2022
Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.
Изтеглете документа
01.03.2022
Планирани дейности през 2022 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство “Кирково” е сертифицирано стопанство , то носи името на село Кирково – административен център на едноименната община. Намира се в най-южната част на Кърджалийска област с обща площ 33 554,9 ха. На запад граничи с държавно горско стопанство “Златоград”, на север с държавно горско стопанство “Момчилград”, на изток с държавно грско стопанство “Крумовград”. Южната граница на стопанството достига до държавната ни граница с Република Гърция.
Шосейната мрежа е сравнително добре развита и има най-голямо значение за развитието, стопанисването и опазването. В най-добро състояние са пътят Момчилград – Подкова – Чорбаджийско – Маказа (с перспектива да стане международен) и пътят Подкова – Кирково – Бенковски, чрез който се осъществява връзка с град Златоград.

Тези основни пътни артерии са допълнени с асфалтови пътища, свързващи по-големите селища в общината, както и с множество черни камионни пътища.

Държавно горско стопанстов “Кирково” е разположено в най-южната част на Република България и обхваща югозападната част на Източните Родопи, около водосбора на река Върбица, в средното и течение.

Релефът на територията на стопанството е предимно хълмисто-предпланински, като в най-ниските части преминава в равнинно-хълмист, а към билото на държавната ни граница с Гърция (където са най-високите части на стопанстнството) релефът е нископланински.

Теренът на ДГС “Кирково” е разположен при надморска височина 260 м до 1463 м. Най-ниската точка е в землището на село Самодива, там където река Върбица напуска района на стопанството. Най-високата точка в района на стопанството е връх “Вейката” – 1463 м н.в., който в географско отношение е и най-южната точка на България.
Голямо е и ловностопанското значение на горите. Благоприятният релеф, дървесната и храстова растителност, наличните поляни и голи площи, създават добри условия за развитието на дивеча, което от своя страна дава добри възможности за организирането на ловния туризъм.

Със Заповед № РД 153 от 21.02.2003 година на МОСВ е обявена Защитена местност „Гюмюрджински снежник”, която обхваща площ от 1983,5 ха. и Природна забележителност “Хвойната”, обявена със заповед № 4051 от 29.12.1973 год. на МГГП с обща залесена площ 0,8 ха.

Размерът на ползването в държавните гори на ДГС “Кирково” през ревизионния период без клони е 404240 куб.м, или средногодишно по 40420 куб.м, а с клони 496880 куб.м или средногодишно по 49670 куб.м.
През настоящия ревизионен период, както и през изминалия, в насажденията на ДГС “Кирково” ще се разчита основно на естественото възобновяване, където по обективни или субективни причини то е компрометирано или е невъзможно да се появи е предвидено съответно залесяване.

През ревизионния период е предвидено да се извършат за държавните гори и земи на ДГС “Кирково” залесявания върху 122,8 ха редуцирана площ (или средногодишно по 12,3 ха).