първа датавтора датапредмет
13.12.2021
Продажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12Виж пълна информация
13.12.2021
Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 2127-1Виж пълна информация
29.10.2021
Товарене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Кирково”Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
12.05.2021
Покана за среща със заинтересованите страни
Изтеглете документа
12.05.2021
Политика за управление на горите
Изтеглете документа
12.03.2021
Доклад за проведения мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство “Кирково” е сертифицирано стопанство , то носи името на село Кирково – административен център на едноименната община. Намира се в най-южната част на Кърджалийска област с обща площ 33 554,9 ха. На запад граничи с държавно горско стопанство “Златоград”, на север с държавно горско стопанство “Момчилград”, на изток с държавно грско стопанство “Крумовград”. Южната граница на стопанството достига до държавната ни граница с Република Гърция.
Шосейната мрежа е сравнително добре развита и има най-голямо значение за развитието, стопанисването и опазването. В най-добро състояние са пътят Момчилград – Подкова – Чорбаджийско – Маказа (с перспектива да стане международен) и пътят Подкова – Кирково – Бенковски, чрез който се осъществява връзка с град Златоград.

Тези основни пътни артерии са допълнени с асфалтови пътища, свързващи по-големите селища в общината, както и с множество черни камионни пътища.

Държавно горско стопанстов “Кирково” е разположено в най-южната част на Република България и обхваща югозападната част на Източните Родопи, около водосбора на река Върбица, в средното и течение.

Релефът на територията на стопанството е предимно хълмисто-предпланински, като в най-ниските части преминава в равнинно-хълмист, а към билото на държавната ни граница с Гърция (където са най-високите части на стопанстнството) релефът е нископланински.

Теренът на ДГС “Кирково” е разположен при надморска височина 260 м до 1463 м. Най-ниската точка е в землището на село Самодива, там където река Върбица напуска района на стопанството. Най-високата точка в района на стопанството е връх “Вейката” – 1463 м н.в., който в географско отношение е и най-южната точка на България.
Голямо е и ловностопанското значение на горите. Благоприятният релеф, дървесната и храстова растителност, наличните поляни и голи площи, създават добри условия за развитието на дивеча, което от своя страна дава добри възможности за организирането на ловния туризъм.

Със Заповед № РД 153 от 21.02.2003 година на МОСВ е обявена Защитена местност „Гюмюрджински снежник”, която обхваща площ от 1983,5 ха. и Природна забележителност “Хвойната”, обявена със заповед № 4051 от 29.12.1973 год. на МГГП с обща залесена площ 0,8 ха.

Размерът на ползването в държавните гори на ДГС “Кирково” през ревизионния период без клони е 404240 куб.м, или средногодишно по 40420 куб.м, а с клони 496880 куб.м или средногодишно по 49670 куб.м.
През настоящия ревизионен период, както и през изминалия, в насажденията на ДГС “Кирково” ще се разчита основно на естественото възобновяване, където по обективни или субективни причини то е компрометирано или е невъзможно да се появи е предвидено съответно залесяване.

През ревизионния период е предвидено да се извършат за държавните гори и земи на ДГС “Кирково” залесявания върху 122,8 ха редуцирана площ (или средногодишно по 12,3 ха).