първа датавтора датапредмет
20.10.2021
Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2021-2Виж пълна информация
17.08.2021
Продажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 2112, 2134, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146Виж пълна информация
17.08.2021
Добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2147, 2148, 2149, 2150, 2151Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
14.07.2021
Сертификат за устойчиво управление на гори - група Юг
Изтеглете документа
11.06.2021
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
12.02.2021
Доклад за извършен мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Златоград” е получило името си от гр. Златоград – административен център на общината, където е седалището му. Намира се в югоизточната част на Смолянска област.

ДГС „Златоград” обхваща горите на територията на общините „Златоград”, „Неделино”, „Мадан”, съставени от землища на 44 селища, от които 3 града и 41 села и махали.

ТП „ДГС Златоград” е с обща площ 33532,1 ха, от които държавни гори 31856 ха. Средната възраст на държавните гори е 46 години. Общият стъблен запас на държавните гори е 4253235 м3, а с клони 5356815 м3. Средният стъблен запас на 1 хектар е 140 м3. Средната лесистост е 81,1%.

Предвиденото средногодишно ползване по ЛУП от 2005 г. е 51525 м3 стояща маса с клони и 42400 м3 стояща маса без клони, или средно 1,40 м3 на хектар.

Седалището на администрацията и на горскостопанския участък „Златоград” е в гр. Златоград, на горскостопанския участък „Неделино“ – в гр. Неделино, на горскостопански участък „Мадан” – гр. Мадан.

Директор на ТП „ДГС Златоград“ е инж.Емил Василев Войводов.