първа датавтора датапредмет
14.02.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2302, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
07.02.2023
Попълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2023-1Виж пълна информация
16.12.2022
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
09.03.2022
Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.
Изтеглете документа
25.02.2022
Покана
Изтеглете документа
25.02.2022
Участие в ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и ГВКС
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Златоград” е получило името си от гр. Златоград – административен център на общината, където е седалището му. Намира се в югоизточната част на Смолянска област.

ДГС „Златоград” обхваща горите на територията на общините „Златоград”, „Неделино”, „Мадан”, съставени от землища на 44 селища, от които 3 града и 41 села и махали.

ТП „ДГС Златоград” е с обща площ 33532,1 ха, от които държавни гори 31856 ха. Средната възраст на държавните гори е 46 години. Общият стъблен запас на държавните гори е 4253235 м3, а с клони 5356815 м3. Средният стъблен запас на 1 хектар е 140 м3. Средната лесистост е 81,1%.

Предвиденото средногодишно ползване по ЛУП от 2005 г. е 51525 м3 стояща маса с клони и 42400 м3 стояща маса без клони, или средно 1,40 м3 на хектар.

Седалището на администрацията и на горскостопанския участък „Златоград” е в гр. Златоград, на горскостопанския участък „Неделино“ – в гр. Неделино, на горскостопански участък „Мадан” – гр. Мадан.

Директор на ТП „ДГС Златоград“ е инж.Емил Василев Войводов.