първа датавтора датапредмет
26.03.2024
Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
08.03.2024
Попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения в Обект № 4 за 2024 г.Виж пълна информация
29.02.2024
Открит конкурс за извоз и рампиране на временен склад, като елементи от добива на дървесина от обект № 2428Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
29.01.2024
Доклад за проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
29.01.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство Асеновград със седалище гр. Асеновград е създадено 1903 г., а за лесничей е назначен инж. Гавраил Зайков.

С влизането в сила на Закона за горите от 2011 г. е териториално поделение към ЮЦДП – СМОЛЯН – вписано в Агенцията по вписванията, регистър БУЛСТАТ на 07.07.2011 г.

Поделението стопанисва държавните горски територии в границите на общините Асеновград и Садово ,област Пловдивска.
В състава на поделението влизат 42 землища. Част от територията се стопанисва в ловностопанско отношение от Държавно ловно стопанство КОРМИСОШ.

Общата площ на горските територии, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Асеновград е 29997ха., в т.ч. държавни горски територии 26929,1 ха ( 90 %).

Oт общата площ 24931,1 ха са гори със специални функции (83,1%) в това число гори със защитни функции – 343,7 ха; курортни гори – 402,3 ха; защитени природни територии – 974,9 ха в т.ч. природни забележителности – “Фосилни находки”- 318,6 ха; Пещера “Гаргини дупки”- 3,2 ха; Тракийско скално светилище “Белинташ”- 2,3 ха; Защитени местности – “Марциганица” – 13,8ха; “Чинар дере”- 34,9 ха; “Лале баир”- 6,9 ха; “Усойката”- 4,5 ха; “Гонда вода” – 74,6 ха; “Клувията – Дива вода”- 234,0 ха; “Караджов камък” – 129,8 ха; “Анатема”-123.0 ха; “Дъбето”- 10,4 ха; “Мъртвицата”- 1,0 ха; “Находище на дървовидна хвойна” – 13,3 ха; защитени зони Натура 2000 – 23497,0 ха; Защитени зони за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна – обявени с Директива 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите) с обща площ 23548,1 ха от която 20538,6 ха залесена площ и 3009,5 ха незалесена площ. Защитените зони са обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и категоризирани съгласно чл.4, ал.3 от Закона за горите:

Защитена зона “ Родопи – Западни” – BG 0001030 с обща площ 464,3 ха, от която 452,2 ха залесена и 12,1 ха незалесена.
Защитена зона “ Родопи – Средни” – BG 0001031 с обща площ 22074,4 ха, от която 19204,1 ха залесена и 2870,3 ха незалесена.
Защитена зона “Река Марица” – BG0000578 с обща площ 228,4 ха, от която 172,0 ха залесена и 56,4 ха незалесена.
Защитена зона “РЕКА МЕЧКА” – BG0000436 с обща площ 669,9 ха, от която 625,6ха залесена и 74,3 ха незалесена.
Защитена зона “Река Чая” – BG0000194 с обща площ 14,0 ха, от която 1,7 ха залесена и 12,3 х незалесена.
Защитена зона “Река Черкезица” – BG0000437 с обща залесена площ 4,6 ха.
Защитена зона “РЕКА ЧИНАРДЕРЕ” – BG0000438 с обща площ 41,1 ха от която 37,6 ха залесена площ и 3,5 ха незалесена площ.

Защитени зони за съхранение на птиците – обявени с Директива 79/409/ЕЕС (Директива за птиците) с обща площ 19800,4 ха от която 17084,4 ха залесена площ и 2716,0 ха незалесена площ. Защитените зони са обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и категоризирани съгласно чл.4, ал.3 от Закона за горите:
Защитена зона “Добростан” – BG0002073 с обща площ 18191,3 ха, от която 15691,0 ха залесена и 2500,3 ха незалесена площ.
Защитена зона “Марица Първомай” – BG0002081 с обща площ 144,8 ха от която 104,2 ха залесена площ и 40,6 ха незалесена площ.

Гори около паметници на културата, ловно стопанство, буферна зона и други на площ – 433,6 ха.
В територията на стопанството се намира Резерват “Червената стена” -стопанисван от Министерство на околната среда и водите.

Надморската височина в ДГС Асеновград е между 120 м.надм. в. – по поречието на река Марица и 1517 м.надм. в. – връх Стария Бунар землището на с. Добростан.

Климата на територията на ДГС “Асеновград” е с преходно-континентален характер, който е благоприятен за развитието на естествената и изкуствено създадената дървесна растителност.

Разликите в количествените показатели на климата по подпояси оказват влияние върху продължителността на вегетационния период, върху разпределението на дървесните видове и обособяването на различните типове месторастения.