първа датавтора датапредмет
15.07.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024Виж пълна информация
11.07.2024
Конкурс за обект № 2415Виж пълна информация
04.06.2024
Добив на дървесина - Обект № 2414Виж пълна информация
ДатаЗаглавие
11.03.2024
Актуализиран доклад за ГВКС
Изтеглете документа
22.02.2024
Проект на Заповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистеми
Изтеглете документа
22.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

TП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ (бивше ДГС Хвойна) приема името си по случай 100-годишнината от рождението на писателя, известен с творбите си посветени на Родопите. Промяната е одобрена със Заповед № РД 49-372/30.10.2019г. на Министерство на земеделието, храните и горите.

Хайтов, известен със сборника си „Диви разкази“, е роден на 15 септември 1919 г. в село Яврово, област Пловдив. Завършва Лесовъдния отдел на Агрономическия факултет в Софийския университет през 1943 г. През 1946 г. постъпва на работа в родопските гори най-напред като участъков горски в Персенкското горско стопанство. След това работи в Лесичово, Девинско и в Горското стопанство в Сапарева баня. Инженер-лесовъд е в Радуилския участък в горско стопанство „Боровец“, Самоковско от 1951 г.

Седалището на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ е в с. Хвойна, което се намира в северната част на Смолянска област, в община Чепеларе. На север стопанството граничи с ТП ДГС – Пловдив и ТП – ДГС Асеновград; на изток с ДЛС Кормисош, на юг с ТП ДГС Чепеларе, на югозапад с ТП ДГС Широка лъка и на запад с ТП ДГС Михалково.
Територията на ТП ДГС Хвойна в административно-териториално отношение попада в границите на община Чепеларе и обхваща горите в землищата на селата: Хвойна, Павелско, Малево (към км. Малево е и землището на с. Студенец) Орехово, Забърдо и Зорница.
Релефът на ТП ДГС Хвойна е с типичен планински характер, с големи превишения и много стръмни до урвести склонове, които се обуславят от добре развита и гъста хидрогеографска мрежа. Преобладават наклонените хълмисти терени (48.1%), следвани от много стръмните планински склонове (33.6%).
Най – високата точка на горското стопанство е вр. „Голям Персенк“ – 2095 м. н.в., а най- ниската – 620 м. н. в., там където река Чепеларска излиза от района на стопанството. Голямата разлика в надморската височина обуславя разнообразието в горскорастителното райониране.
Главното водно течение, което минава през територията на стопанството е река Чепеларска. В границите на стопанството тя приема следните по-важни притоци – река Забърдовска , която води началото си от м. „Карабалкан“ и река Ореховска, която води началото си от масива на „Персенк“.
Геоложкият строеж и петрографски състав в района е разнообразен. Голяма част от територията е разположена върху гнайси. Останалата част е изградена от варовикови формации. В резултат на петрографското и почвено разнообразие са формирани и различни типове месторастения.
Според Класификацията на Събев и Станев „Климатични райони на България и техния климат – 1963 г.”, територията на ДГС Хвойна попада в Европейско континенталната климатична област – Преходно континентална климатична подобласт и обхваща два климатични района:
♦Планински климатичен район – по голямата част
♦Севернородопски нископланински климатичен район
Според горскорастителното райониране, стопанството попада в Тракийската горскорастителна област – подобласт Западни Родопи.
Територията на стопанството е с висока лесистост (70.4%), като преобладаваща част от горите са иглолистни – смърч, черен бор, бял бор, ела. Срещат се и широколистни насаждения /семенни и издънкови/, в състава на които участват бук, зимен дъб, келяв габър, габър.
Общата площ на горите и земите от горски фонд на територията на ТП ДГС Хвойна е 18602.8 ха. Залесената площ е 17052.0 ха.,което е 91.6%.
На територията на ДГС Хвойна има обявени следните защитени природни обекти: Природните забележителности – „Дуплево”, „Костен камък”, „Скакалото”, „Чудни мостове” и защитената местност „Средни ливади”.
Горите на стопанството са желано място за отдих и привлекателен обект за посещение, както от местното население , така и от туристи и почиващи. В тази връзка следва да се посочат горските комплекси около хижите „Персенк”, „Кабата”, „Пашалийца”, „Скални мостове”.
Има добри дивечови запаси и голямо видово разнообразие – дива свиня, благороден елен, лопатар, муфлон, сърна, дива коза, заек, глухар, лещарка, мечка, вълк.
Условия за любителски риболов предлага основно р. Чепеларска с нейните по- големи притоци.