първа датавтора датапредмет
18.06.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2420Виж пълна информация
18.06.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2431Виж пълна информация
02.05.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2431Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
02.02.2024
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.
Изтеглете документа
02.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
25.01.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Смолян“ е създадено на 29.10.1913 год. и носи наименованието си от гр.Смолян, където е седалището на неговото административно управление.
Общата площ на ДГС „Смолян“ е 23460.9 ха, от която 22752.5 ха дървопроизводителна. Собствеността върху горските територии принадлежи на държавата, общината, физически и юридически лица, като дела на държавната собственоост е 65%.
Горите в района на стопанството имат значение за икономиката на общината и областта, преди всичко като източник на строителна дървесина, целулоза и дърва за нуждите на промишлените предприятия, държавни и частни фирми, както и за местното население.
Територията на ДГС ”Смолян” попада в границите на община Смолян и обхваща землищата на с. Орешец, с. Стража, с. Лъка, с. Подвис, с. Река, с. Селище, с. Търън, с. Требище, с. Мугла и част от землищата на гр. Смолян, с. Киселичево, с. Кремене, с. Турян, с. Полковник Серафимово, с. Левочево, с. Бостина, с. Соколовци, с. Момчиловци.
На север стопанството граничи с ДГС „Девин”, „Широка Лъка“, „Пампорово“ и „Лъки“, на изток с ДГС „Славейно“ и „Златоград“, на юг с ДГС „Смилян“ и с държавната граница с Република Гърция и на запад с ДГС ”Триград”.
Пътната мрежа в района е сравнително добре развита. Голяма част от горските обекти са свързват с основната пътна мрежа чрез чакълирани и земни камионни пътища. Съществуващите пътни и съобщителни мрежи създават благоприятни условия за правилната организация при стопанисването на горите в района.
Територията на стопанството се характеризира с типично планински релеф, със силно изразена разчлененост и големи превишения. Попада в две горскорастителни области – Тракийска и Южна крайгранична, подобласти съответно Западни Родопи и Ардинска. Средната надморска височина е 1100 м.
Река Черна е най-голямата река преминаваща през стопанството и се влива в р. Арда при с. Средногорци – извън границите на стопанството. Характеризира се с постоянен воден оток и е най-пълноводна през пролетта.
На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални води (вкл. и два термални), но няма проучвания относно техните лечебни свойства.
Районът, в който се намира територията на ДГС „Смолян“ попада в Родопската тектонска област. Срещат се масивни, метаморфни и седиментни скали. Масивните скали са с най-голямо разпространение и са предимно риолити. Метаморфните са: гранитогнайси, гнайси и мрамори, а седиментните скали са представени от варовици, пясъчници, мергели и шисти.
Климата в района на ДГС „Смолян“ се формира при наличие на средиземноморско влияние, нахлуващо по долината на р. Арда и р. Черна.
По-голямата част от площта на стопанството попада в Континентално-средиземноморската климатична област, а останалата в Европейско-континенталната област.

Почвите са представени от следните типове: кафява горска – тъмна, преходна и светла; планинска горска тъмна; хумусно-карбонатна.
На територията на държавното горско стопанството естесвената иглолистна растителност заема 75,4% от залесената площ, представена по дървесни видове, както следва: смърч – 35%, бял бор 27%, черен бор – 8%, ела – 5%. Делът на широколистната растителност е 24,6%, като най-голямо е участието на бука.

Животинският свят в района на стопанството е сравнително богат като местообитанията са типично едродивечови. По-важни представители, които обитават постоянно територията и имат ловностопанско значение са: благороден елен, сърна, дива коза, дива свиня, заек. Из района се срещат и сравнително много хищници: вълк, лисица,мечка. На територията на ДГС ”Смолян” има обособени два държавни дивечовъдни участъка: ДУ ”Герзовица” и ДУ ”Мугла”.